Sprawy cywilne

Obsługa spraw związanych z umowami, spadkami, rozwodami, odszkodowaniami, prawem nieruchomości i innymi.

W obszarze spraw cywilnych nasza kancelaria adwokacka oferuje kompleksowe wsparcie prawnicze obejmujące różnorodne kwestie związane z prawem cywilnym. Niezależnie od tego, czy toczy się spór o umowę, nieruchomość, czy też kwestie dziedziczenia czy rozwód, nasz doświadczony zespół prawników jest gotów sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom. Sprawy cywilne nie mają przed nami tajemnic.

W naszej pracy kładziemy nacisk na zrozumienie głębokich aspektów każdej sprawy, uwzględniając wszystkie szczegóły i okoliczności. Nasze podejście opiera się na empatii, co pozwala nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz dostosować nasze działania, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Nasi adwokaci specjalizują się w negocjacjach, mediacjach, a także w reprezentowaniu klientów przed sądem, zapewniając im skuteczną obronę i reprezentację prawną. Bez względu na to, czy to sprawa spadkowa wymagająca delikatnego podejścia, czy też spór o nieruchomość wymagający zdecydowanych działań, jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie.

Nasze długoletnie doświadczenie, dogłębna wiedza prawnicza oraz zaangażowanie w każdą sprawę sprawiają, że jesteśmy zaufanym partnerem dla klientów poszukujących skutecznych i profesjonalnych usług prawnych w obszarze spraw cywilnych. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz rzetelnej pomocy prawnej w swojej sprawie cywilnej. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Sprawy cywilne – co to jest?

Sprawami cywilnymi są sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, i sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także inne sprawy, do których, na mocy przepisów szczególnych, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Oznacza to, że sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnym są te sprawy, które ze swej istoty mają charakter cywilny, gdyż są normowane przepisami prawa cywilnego. Do tej grupy należą sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i prawa pracy.

Z kolei sprawami cywilnym w znaczeniu formalnym są te sprawy, które – co prawda – nie są cywilnymi ze swej natury, ale na mocy przepisów prawa zostały poddane właściwości cywilnych sądów powszechnych. W tym zakresie można wskazać m.in. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych czy też sprawy z zakresu
postępowania rejestrowego. Do spraw przekazanych na mocy przepisów pozakodeksowych należą np. sprawy o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni – ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.).

Co to jest postępowanie cywilne?

Pojęcie postępowania cywilnego jest w doktrynie definiowane w różny sposób, niemniej można uznać, iż jedną z najtrafniejszych definicji jest ta, skonstruowana, według której postępowanie cywilne jest prowadzoną w określonych prawem formach działalnością sądów i innych właściwych organów
oraz występujących przed tymi organami stron i innych zainteresowanych osób, zmierzającą do realizacji stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy oraz do ochrony wynikających z tych stosunków praw podmiotowych. Działalność ta polega na rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw z zakresu tych stosunków oraz na przymusowym wykonywaniu orzeczeń sądów i innych właściwych organów stwierdzających prawa i obowiązki stron.
.
Już z tej definicji można wysnuć wniosek, iż najistotniejszym zadaniem postępowania cywilnego jest realizacja norm prawa materialnego w zakresie spraw cywilnych na drodze ich przymusowego wykonania.
Według W. Broniewcza funkcje postępowania cywilnego koncentrują się na następujących zagadnieniach:
1) konkretyzowaniu i realizowaniu norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
2) wydawaniu zarządzeń, zwolnień i zezwoleń mających znaczenie prawne,
3) dokonywaniu czynności dokumentacyjno-rejestrowych,
4) dokonywaniu innych czynności przekazanych sądom na drodze ustawy2

Jakie są rodzaje postępowania cywilnego?

W obrębie postępowania cywilnego można wyróżnić dwie zasadnicze formy: proces i postępowanie nieprocesowe. W art. 13 § 1 KPC ustawodawca wyraźnie określił, że sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Proces cywilny jest postępowaniem, w którym sąd rozpoznaje spór prawny między dwiema stronami i rozstrzyga o łączącym te strony stosunku prawnym i wynikających z niego prawach i obowiązkach stron. Przepisy dotyczące procesu stanowią podstawową regulację w zakresie postępowania cywilnego, zważywszy iż, zgodnie z art. 13 § 2 KPC, przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów
postępowań unormowanych w Kodeksie postępowania cywilnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Drugim trybem występującym w postępowaniu rozpoznawczym jest postępowanie nieprocesowe, w którym rozpatrywane są następujące sprawy, wskazane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego:
1) sprawy z zakresu prawa osobowego,
2) sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli,
3) sprawy z zakresu prawa rzeczowego,
4) sprawy z zakresu prawa spadkowego,
5) sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie
załogi przedsiębiorstwa państwowego,
6) sprawy dotyczące złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
7) sprawy rejestrowe,
8) inne sprawy przekazane do trybu postępowania nieprocesowego na mocy przepisów pozakodeksowych.

Opowiedz nam o Twojej ważnej sprawie.